back to top

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ / КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ

null

Образовање одраслих

Улога Завода за унапређивање образовања и васпитања у активностима  образовања одраслих, дефинисана је Законом о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II) – други закон, 10/2019 и 6/2020 и Законом о образовању одраслих (“Сл. гласник РС”, бр. 55/2013, 88/2017 – др. закон, 27/2018 – др. закон и 6/2020 – др. закон):

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Члан 41.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Центра за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

  • припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;
  • припрему концепта и стандарда признавања претходно стечених знања и вештина;
  • давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање програма стручног оспособљавања и обуке

 

ЗАКОН О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Члан 14.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са организацијoм надлежном за послове запошљавања, обавља и следеће послове:

1) утврђује листу квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем;
2) води евиденцију правних лица и предузетника који нису организатори активности образовања одраслих, а код којих се обавља практичан рад;
3) припрема инструменте и стандарде за признавање претходног учења;
4) учествује у припреми предлога годишњег плана образовања одраслих на захтев министарства надлежног за послове образовања

null

Каријерно вођење и саветовање

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са Београдском отвореном школом, Euroguidance центром и GIZ пројектом започиње процес развоја стандарда услуга каријерног вођења и саветовања.

Каријерно вођење и саветовање представља активност образовања одраслих, те су стандарди значајна претпоставка за имплементацију новог правилника којим се регулише процес стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих. За потребе развоја стандарда Завод је формирао радну групу која обухвата представнике кључних институција: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Завод за вредновање квалитета образовањаи васпитања, Национална служба запошљавања, Привредна комора Србије, Универитет у Београду, средње стручне школе.

Допринос овог процеса огледа се у усаглашавању политика како унутар система образовања одраслих (посебно у перспективи развоја система признавања претходног учења) и образовања на различитим нивоима, тако и у односу на имплементацију активности каријерног вођења и саветовања у оквиру различитих сектора (рад, запошљавањe, омладинска и социјална политика).

Овде можете преузети материјал са I радионице:

Извештај са I радионице РГ КВиС

Презентације

ЗУОВ I радионица КВиС

БОШ – РГ стандарди

EG стандарди КВиС у Европи

Овде можете преузети материјал са II радионице:

Извештај са II радионице РГ КВиС

Презентације

КВиС у НСЗ

Вештине управљања каријером – термин, концепт

Резултати рада подгрупа

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 Предлог 1

Група 4 Предлог 2

Овде можете преузети материјал са III радионице:

Извештај са III радионице РГ КВиС

ВУК сумарно

Резултати рада подгрупа

Група 1

Група 2

Група 3

Овде можете преузети материјал са IV радионице:

Извештај са IV радионице РГ КВиС

Резултати рада подгрупа

Програм

Оквир ВУК

Просторно-технички услови

Квалитет пружања услуга

Овде можете преузети материјал са V радионице:

Извештај са V радионице РГ КВиС

Резултати рада подгрупа

Стандарди програм

Компетенције практичара радна верзија

Стандарди ВУК

Трансверзални-организациони стандарди

Овде можете преузети материјал са завршне радионице:

Извештај са завршне радионице РГ КВиС

Овде можете преузети документ:

Предлог стандарда услуга каријерног вођења и саветовања

Документа и публикације релевантна за рад на развоју стандарда можете преузети овде:

Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

Извештај о спровођењу стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

Развој политике целоживотног вођења: Европски Пакет ресурса

Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења (кратак преглед), у припреми је целокупан документ

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером – ВУК (кратак преглед)у припреми је целокупан документ

Програм и методологија каријерног вођења и саветовања за студенте у Србији

Препоруке за развој програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама, БОШ

Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020. године

Сажети предлог практичне политике за каријерно вођење и саветовање у средњим школама у Србији

Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања

Примери стандарда каријерног вођења и саветовања других земаља:

United kingdom

Sweden

NICE network

Ireland

Canada

Scotland

http://www.careers.govt.nz/practitioners/planning/career-education-benchmarks/

Корисни линкови:

http://www.euroguidance.rs/

http://bos.rs/

http://karijera.bos.rs/

http://www.elgpn.eu/

www.mpn.gov.rs

www.mos.gov.rs

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

http://www.ceo.edu.rs/

http://www.karijernoputovanje.co.rs/

http://profesionalnaorijentacija.org/

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/edukacija

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/index.php

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/centar_za_informisanje_i_profesionalno_savetovanje__cips_.cid251

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих