back to top
null

Образовање одраслих

Улога Завода за унапређивање образовања и васпитања у активностима образовања одраслих, дефинисана је Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о образовању одраслих:

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Члан 41.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру Центра за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, нарочито, односе на:

1) припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање одраслих;

2) припрему дела плана и програма наставе и учења средњег стручног образовања и васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручног дела испита у оквиру стручне матуре на основу стандарда квалификација;

3) престала је да важи (види члан 53. Закона – 27/2018-3)

4) припрему дела планова и програма наставе и учења основног и средњег стручног образовања одраслих;

5) припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита;

6) припрему садржаја програма обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз рад код послодавца у дуалном образовању;

7) припрему концепта и стандарда признавања претходно стечених знања и вештина;

8) учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;

9) давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у поступку одобравања;

10) брисана је (види члан 12. Закона – 129/2021-9)

11) припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене целисходности;

12) припрему развојних пројеката, анализа, истраживања и активности које повезују стручно образовање и запошљавање;

13) брисана је (види члан 12. Закона – 129/2021-9)

14) помоћ у координацији социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;

15) даје иницијативу за увођење огледа а уколико није иницијатор, прати у току спровођења огледа део који се односи на садржај програма огледа и методе рада;

16) друге послове, у складу са овим законом и актом о оснивању.

Послове из става 1. тачка 9) овог члана Завод за унапређивање образовања и васпитања обавља као поверени посао.

*Службени гласник РС, број 129/2021

ЗАКОН О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Члан 14.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у сарадњи са организацијoм надлежном за послове запошљавања, обавља и следеће послове:

1) припрема стандарде из члана 12. став 1. овог закона;

2) утврђује листу квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем;

3) води евиденцију правних лица и предузетника који нису организатори активности образовања одраслих, а код којих се обавља практичан рад;

4) припрема инструменте и стандарде за признавање претходног учења;

5) учествује у припреми предлога годишњег плана образовања одраслих на захтев министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

Послове из става 1. тач. 2. и 3. овог члана Завод за унапређивање образовања и васпитања обавља као поверене послове.

Ради пружања стручне помоћи у обављању послова из става 1. овог члана, Завод за унапређивање образовања и васпитања може да образује посебне комисије и тимове из реда стручњака у области образовања и запошљавања или да ангажује научноистраживачке установе уз сагласност Министарства.

null

Признавање претходног учења

Признавање претходног учења (ППУ) је поступак прегледа, доказивања, процене и признавања знања, вештина и компетенција стечених изван система формалног (школског) образовања.

Признавање претходно стечених исхода учења и компетенције се остварује на основу њиховог упоређивања са исходима учења и компетенцијама који су утврђени у одговарајућем стандарду квалификација (СК).

Кандидат, уз подршку саветника, мора бити у стању да идентификује оно што је научио у неформално и информално окружењу и докаже да то одговара исходима учења и компетенцијама из СК за чије признавање се пријављује.

Кроз поступак ППУ може се признати:

  • квалификација у целини за ниво од 1 – 3 и 5 НОКС-а;
  • једно или више занимања из СК.

Кандидату који у поступку ППУ докаже постигнуће свих исхода учења и компетенција из СК издаје се сертификат о оствареном стандарду квалификације у целини – сертификат о стицању квалификације одговарајуће врсте и нивоа;

Кандидату који у поступку ППУ докаже постигнуће свих исхода учења и компетенција из СК који припадају једном занимању издаје се уверење о делимично оствареном стандарду квалификације – уверење о оспособљености за рад у занимању;

Кандидату који у поступку ППУ докаже постигнуће само неких исхода учења или компетенција издаје се потврду о стеченим исходима учења и/или компетенцијама.

У поступку ППУ учествују:

  • лице заинтересовано за ППУ (кандидат);
  • саветник за ППУ из школе и
  • оцењивач из школе и оцењивач из привреде.

Кандидат је одговоран за самопроцену исхода учења и компетенција, прикупљање доказа о стеченим исходима учења и компетенцијама и састављање портфолија.

Саветник је одговоран за информисање потенцијалних кандидата, припрему кандидата за самопроцену, подршку кандидату у изради и разматрању портфолија и полагању испита за проверу.

Процењивачи су одговорни за организацију разматрања портфолија, оцењивање портфолија и обављање испита за процену.

Школе стичу статус ЈПОА кроз поступак за добијање сагласности за проширену делатност.

Све процесне радње у поступку за стицање статуса ЈПОА за активност признавања претходног учења обавља Министарство, односно надлежни орган АПВ, изузев утврђивања испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, начину остваривања и кадра за активности неформалног образовања, које је у надлежности Завода за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: ЗУОВ).

Учешће ЗУОВ у поступку и изради инструмената за признавање претходног учења засновано је на надлежностима ЗУОВ–а за обављања стручних послова из области образовања и васпитања, а посебно у погледу инструмената и стандарда  за признавање претходног учења.

 Преглед најважнијих одредби из прописа који уређују стицање статуса ЈПОА и признавање претходног учења:

Поступак ППУ се одвија кроз 6 међузависних фаза и неколико основних корака у оквиру сваке фазе:

Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) утврђује да ли су испуњени стандарди у погледу инструмената за ППУ, односно да ли су образац за самовредновање, портфолио и инструмента за спровођење испита (листа практичних  задатака и тест) припремљени у складу са Упутством. Уколико ЗУОВ оцени да је то потребно, може у сарадњи са школом да изврши одговарајуће измене на достављеним инструментима за ППУ.

ЗУОВ доставља надлежном сектору Министарства мишљење о испуњености стандарда за ППУ у погледу инструмената за самовредновање кандидата, израду портфолија и инструмента за спровођење испита за процену кандидата.

Напомена: Упутство за школе и Обрасци у прилогу, развијени су у оквиру ИПА 2014 Пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА, УПУТСТВА И ОБРАСЦИ

null

Каријерно вођење и саветовање

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са Београдском отвореном школом, Euroguidance центром и GIZ пројектом започиње процес развоја стандарда услуга каријерног вођења и саветовања.

Каријерно вођење и саветовање представља активност образовања одраслих, те су стандарди значајна претпоставка за имплементацију новог правилника којим се регулише процес стицања статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих. За потребе развоја стандарда Завод је формирао радну групу која обухвата представнике кључних институција: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Завод за вредновање квалитета образовањаи васпитања, Национална служба запошљавања, Привредна комора Србије, Универитет у Београду, средње стручне школе.

Допринос овог процеса огледа се у усаглашавању политика како унутар система образовања одраслих (посебно у перспективи развоја система признавања претходног учења) и образовања на различитим нивоима, тако и у односу на имплементацију активности каријерног вођења и саветовања у оквиру различитих сектора (рад, запошљавањe, омладинска и социјална политика).

Овде можете преузети материјал са I радионице:

Извештај са I радионице РГ КВиС

Презентације

ЗУОВ I радионица КВиС

БОШ – РГ стандарди

EG стандарди КВиС у Европи

Овде можете преузети материјал са II радионице:

Извештај са II радионице РГ КВиС

Презентације

КВиС у НСЗ

Вештине управљања каријером – термин, концепт

Резултати рада подгрупа

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 Предлог 1

Група 4 Предлог 2

Овде можете преузети материјал са III радионице:

Извештај са III радионице РГ КВиС

ВУК сумарно

Резултати рада подгрупа

Група 1

Група 2

Група 3

Овде можете преузети материјал са IV радионице:

Извештај са IV радионице РГ КВиС

Резултати рада подгрупа

Програм

Оквир ВУК

Просторно-технички услови

Квалитет пружања услуга

Овде можете преузети материјал са V радионице:

Извештај са V радионице РГ КВиС

Резултати рада подгрупа

Стандарди програм

Компетенције практичара радна верзија

Стандарди ВУК

Трансверзални-организациони стандарди

Овде можете преузети материјал са завршне радионице:

Извештај са завршне радионице РГ КВиС

Овде можете преузети документ:

Предлог стандарда услуга каријерног вођења и саветовања

Документа и публикације релевантна за рад на развоју стандарда можете преузети овде:

Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

Извештај о спровођењу стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији

Развој политике целоживотног вођења: Европски Пакет ресурса

Унапређење система обезбеђења квалитета и заснованости на доказима о ефектима целоживотног вођења (кратак преглед), у припреми је целокупан документ

Развој и спровођење политика у вези са вештинама управљања каријером – ВУК (кратак преглед)у припреми је целокупан документ

Програм и методологија каријерног вођења и саветовања за студенте у Србији

Препоруке за развој програма каријерног вођења и саветовања у средњим школама, БОШ

Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020. године

Сажети предлог практичне политике за каријерно вођење и саветовање у средњим школама у Србији

Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања

Примери стандарда каријерног вођења и саветовања других земаља:

United kingdom

Sweden

NICE network

Ireland

Canada

Scotland

http://www.careers.govt.nz/practitioners/planning/career-education-benchmarks/

Корисни линкови:

http://www.euroguidance.rs/

http://bos.rs/

http://karijera.bos.rs/

http://www.elgpn.eu/

www.mpn.gov.rs

www.mos.gov.rs

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/

http://www.ceo.edu.rs/

http://www.karijernoputovanje.co.rs/

http://profesionalnaorijentacija.org/

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/edukacija

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/index.php

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/centar_za_informisanje_i_profesionalno_savetovanje__cips_.cid251

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих